Nazwa serii

 

BT (I)

 
  01 - Brevis et accurata regiminis ac status zupparum Vieliciensium et Bochnensium sub annum Christi 1518 descriptio
  02 - Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego z 1606 roku
  03 - T. Bielawski, Processyja Wielkonocna
  04 - M. Rej, Pieśń nabożna
  05 - Potocki (1621-1696)
  06 - Polszczyzna natchniona
  07 - Świat Biblii Leopolity z 1561 roku
  08 - S. Czerniecki, Dwor, wpaniałość, powaga (...) Lubomirskiego
  09 - Jan Kochanowski, ktorego własnie możemy zwać ojcem języka polskiego
  10 - Obraz szlachcica polskiego przez Wacława Kunickiego wystawiony
  11 - Adam Mickiewicz, Słowa Chrystusa * Słowa Panny
  12 - Olkuskie
  13 - Francisci Mymeri Dictionarium trium linguarum Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum
  14 - Statut Jana Dzwonowskiego
  15 - S. Wyspiański, Veni Creator Spiritus
  16 - Jezusa Judasz przedał...
  17 - Biblioteka Warszawska 1841
  18 - Dajcie mi za nie półtrzecia grosza...
  19 - J. Kochanowski, O Czechu i Lechu historyja naganiona
  20 - T. Treter, Teatr cnót świątobliwego Stanisława Hozjusza
  21 - Skąd pochodzi nazwa Krakowa? Obrona przesławnego królewskiego miasta Krakowa
  22 - Zaniechane stronice "Trylogii", czyli Sienkiewicza skreślenia ostatniej chwili
  23 - Mickiewicza słowa sekretne
  24 - S. Czerniecki, Compendium ferculorum
  25 - Psałterz krakowski
  26 - Testament Wacława Kunickiego
  27 - Krzemieniecki skarb
  28 - W świecie "Pana Tadeusza"
  29 - Kto sie kocha w czytaniu, bywa z duchem w rozmawianiu...
  30 - O polskość Torunia
  31 - S. Wyspiański, Wesele
  32 - M. Moser, Marcus Antonius de Dominis sui reditus ex Anglia consilium exponit
  33 - Gizewiusz: Pieśni ludu znad górnej Drwęcy...
  34 - Lament [...] nad umarłym Kredytem
  35 - Jaśniejsza tysiąc nad słońce...
  36 - Kochanowski: Kto mi dał skrzydła
  37 - Ziemiaństwo polskie
  38 - R. Starzewski, Wesele Wyspiańskiego
  39 - I. Krasicki, Kalendarz obywatelski
  40 - J. I. Przybylski, Homer i Kwint w Polszcze
  41 - KRÓTKI ESEJ O WIERNYM SŁUDZE, CZYLI Wiernym sługam trzeba być koniecznie.
  42 - Wysoki Sądzie!
  43 - Ignacego Krasickiego Hymn do miłości Ojczyzny
  44 - Korona dziewicy Maryi. Antologia polskich średniowiecznych pieśni maryjnych.
  45 - Biblia tzw. Brzeska (1563)
  46 - Dryas Zamachana Polonice et Latine Pan Zamchanus Latine et Polonice
  47 - Jan Gawiński, Clipaeus Christianitatis to jest Tarcz Chrześcijaństwa
  48 - T. Ulewicz, Sytuacja wojenno-polityczna i położenie Polski na jej tle
  49 - Przemko Hreczecha [Tadeusz Ulewicz], O Wolność
  50 - Jan Matejko, Śmierć Urszulki Kochanowskiej
  51 - W. Gombrowicz, Il matrimonio
  52 - Grób w ziemi
  53 - Antologia polskich przekładów poezji włoskiej
  54 - Adam Bełcikowski, Król Bolesław Śmiały
  55 - Chocim * Chotin (1621)
  56 - Między rozpaczą i nadzieją
  57 - Poezyje Franciszka Dyjonizego Kniaźnina ręką własną pisane
  58 - Królowa Korony Polskiej
  59 - M. Krzysztofik, Przypowieści Salomonowe przekładania Józefa Domaniewskiego
  60 - Kodeks Napoleona oraz Stendhal: Pamiętnik o Napoleonie
  61 - S.Leszczyński, Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim, i z Kozakami w Roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana
  62 - Jana Seklucjana Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe...
  63 - Zabawy literackie krakowskich uczonych
  64 - S. Kobierzycki, Obsidio Clari Montis * Oblężenie Jasnej Góry
  65 - J.A.Biesiekierski,Krótka nauka o czci i poszanowaniu obrazów świętych, Kraków 1624
  66 - S. Makowiecki, Relacyja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672
  67 - A.Dębowski, Utwory zebrane, opr. M. Wichowa
  68 - Trzej poetyccy świadkowie pierwszej Dymitriady
  69 - A. Kochanowski II, Rzeka [...] to jest Cnota [...] Stanisława [...] Lubomirskiego [...] przy pogrzebnym akcie opisana
  70 - S.Hutor Szymanowski, Mars sauromatski, opr. P. Borek
  71 - P. Simplicjan, Rozmyślanie o śmierci, opr. A. Sikora
  72 - Księga ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom Monarchyi Austryackiey powszechna
  73 - Małgorzata z Nawarry, Heptamerom
  74 - A. Pirmas, Pisma zebrane
  75 - Jan z Sanoka, Ecclesiastes
  76 - Ł. Komornicki, Willa Pod Minerwą
  77 - Dante Alighieri, Vita nuova * Życie nowe
  78 - S. Pigoń, Złota myśl nad Katedrą Literatury Polskiej, opr. J. Okoń
  79 - T. Nastulczyk, Gawęda starego dziada * Hutorka staroho dzieda
  80 - J.Okoniowa, J.Okoń, Zygmunta Glogera Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim
  81 - Edward ks. Lubomirski, Pisma zebrane., pod red. J. Ławskiego
  85 - Adalbert Stifter, Kolorowe kamienie (Bunte Steine), przeł. Aneta Mazur

BT (II)

 
  I - Z duchem w rozmawianiu.
  II - Aleksander von Humboldt słucha Chopina
  III - Lebensgalerie von Alexander von Humboldt
  IV - Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej
  V - Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku
  VI - Oblicza fenomenologii
  VII - P.Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja
  VIII - G. Holzer, Rekonstruowanie języków niepoświadczonych
  IX - K. Bujnicki, Pamiętniki 1795-1875
  X - J. Starnawski, Polska w Europie
  XI - Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Dawne i nowe wzorce duchowości
  XII - T. Ulewicz, Z dziejów kultury duchowej polskiego średniowiecza
  XIII - A.J. Nowak, Świat człowieka. Znak. Wartość. Sztuka
  XIV - Świat Michała Bałuckiego
  XV - P. Borek, Szlakami dawnej Ukrainy
  XVI - T. Bujnicki, Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje
  XVII - A. I. Wójcik, Wolność i Władza
  XVIII - A. Naumow, Domus Divisa
  XIX - M. Krzysztofik, Od Biblii do literatury.
  XX - J.T.Józefowicz, Lwów utrapiony in anno 1704
  XXI - W. Deluga, Grafika kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej
  XXII - A. J. Zakrzewski, Stanisława Leszczyńskiego „Idea wiecznego pokoju”
  XXIII - S. Jaworski, Zakręty i przełomy. Studia o literaturze XX wieku
  XXIV - red. J. Żurawska, Traduzione e dialogo tra le nazioni
  XXV - I.Chrzanowski, Historia literatury polskiej
  XXVI - D. Samborska-Kukuć, Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza
  XXVII - (red. J. Żurawska) Gałczyński po latach
  XXVIII - Acta Maleficorum Wisniciae (1629-1665)
  XXIX - A. Wojtylak−Heszen, Tragedia póżnoantyczna ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣXΩΝ
  XXX - Języki i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego
  XXXI - I. Fedorowicz, W służbie ziemi ojczystej
  XXXII - Krzysztof Koehler,Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej
  XXXIII - 1543. Zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich wojewódzwa krakowskiego
  XXXIV - Peregrynacja Jana Heidensteina
  XXXV - Liliana Madelska,Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny
  XXXVI - A. Biernacki, Aleksander Przezdziecki
  XXXVII - Łukasz Winczura, Hetman hetmanów
  XXXVIII - D. Kukuć, Kartka z dziejów kultury polskiej na Wileńszczyznie
  XXXIX - Izabela Warzecha,Tradycja Mickiewiczowska w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna
  XL - Arma Cosacica
  XLI - R. Jakubenas, Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II poł. XVIII w.
  XLII - Dzieło i zycie K.I. Gałczyńskiego
  XLIII - Aleksander Wilkoń, Arcydzieła liryki staropolskiej
  XLIV - Język w urzędach i w sądach
  XLV - Grzegorz Nieć, Jakub Szymkiewicz: "Szlachcic na łopacie"
  XLVI - T. Ulewicz, Sarmacja
  XLVII - T. Ulewicz, Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego
  XLVIII - L.Zinkow, Nad Wisłą, nad Nilem...
  XLIX - J. Hańderek, Czas i spotkanie
  L - J. Trzcińska-Rosik, Mowa rzeczy
  LI - A.Rucińska, O wielkości narodowego dziedzictwa
  LII - J.Waligóra, Proza Tadeusza Różewicza
  LIII - M.Zagórski, Bogowie mieszkają na Palatynie
  LIV - A.Oleśkiewicz, Europa języków
  LV - M.T. Lizisowa,Tekst-Kontekst-Interpretacja
  LVI - N. Minissi, Europejski Czarnolas
  LVII - J. Miszalska i in., Od Dantego do Fo
  LVIII - A.Gronek, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza
  LIX - M. Bauer, Z dziejów batalistyki polskiej
  LX - M. Mieszek, Intermedium polskie XVI-XVIII w.
  LXI - T. Bujnicki, Pozytywista Sienkiewicz
  LXII - A. Kapusta, Mitologie twarzy: Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański. Próba komparatystyki mitu
  LXIII - K. Kainacher, Dziecko w środowisku dwujęzycznym i jego komunikacja międzykulturowa * Das Kind in einer zweisprachigen Welt und seine interkulturelle Kommunikation
  LXIV - W. Gruchała, Architekt prozy
  LXV - E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa
  LXVI - P. Kawalec, Stanisław Przybyszewski w czeskim świecie literackim i artystycznym
  LXVII - A.Górski, Pamiętniki lat mego zycia (1922-2006). Z dziejów inteligencji polskiej na kresach wschodnich i na ziemiach odzyskanych
  LXVIII - L. Sosnowski, Sztuka.Historia.Teoria
  LXIX - L. Sosnowski, Uwagi o "mierze" sztuki. Ludwig Wittgenstein wobec wartości
  LXX - IOANNES COCHANOVIUS. Pisma łacińskie
  LXXI - Język w urzędach i w sądach
  LXXII - J.M. Żurawska, Gałczyński i muzyka
  LXXIII - A.Z. Nowak, Człowiek wobec wieczności
  LXXIV - W kręgu Hadziacza
  LXXVI - S.J. Rittel, Katolicki dyskurs społeczny
  LXXV - D.Samborska-Kukuć, Polski Inflantczyk: Kazimierz Bujnicki (1788-1878)
  LXXVII - E. Powązka, Poetyka wyzwolenia. Genezyjski dialog Antyku z Barokiem w twórczości Juliusza Słowackiego
  LXXVIII - Ł. Front, Recepcja Williama Blake'a w twórczości Czesława Miłosza
  LXXIX - K.Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej, wyd. II
  LXXX - W.Deluga, Panagiotafitika
  LXXXI - K. Kiszkowiak, W kręgu topiki hagiograficznej
  LXXXII - K. Bocian, Odmienne stany cielesności
  LXXXIII - T. Nastulczyk, Z dziejów świadomości literackiej w Rzeczypospolitej XVII w.
  LXXXIV - K. Barkowska, Jānis Rainis
  LXXXV - M. Strycharska-Brzezina, Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej
  LXXXVI - Szczelina światła
  LXXXVII - D. Skwirut, Klasycyzm w poezji Leopolda Staffa na tle dwudziestowiecznym
  LXXXVIII - Wł.S.Reymont, Dziennik nieciągły.1887-1924
  LXXXIX - S.I. Nikołajew, Polono-Rossica
  XC - P. Zięba, Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej
  XCI - J. Jański, Pachnieć jak ciało
  XCII - M. Chrabąszcz, Błędne krainy romantyków
  XCIII - Libri Separati
  XCIV - I. Piber, Semiotyka miejsc w późnej prozie Elizy Orzeszkowej (1890-1910) z perspektywy Heideggerowskiej filozofii przestrzeni
  XCV - A. Tułowiecka, Słowo i obraz w heraldyce. Herbarze a quasi-herbarze
  XCVI - M. Kuleczka, Między sztuką a religią
  XCVII - Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej
  XCVIII - J. Piwowarski, Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushidō
  XCIX - Poeta ludens. Problemy komunikacji literackiej i społecznej XIV-XVIII wieku
  C - M. Gołaszewska, T. Gołaszewski, Estetyka granicy
  CI - L. Sosnowski, Sztuka. Retoryka. Fizjognomika
  CII - H. Markiewicz, Mowy i rozmowy
  CIII - M. Kuczyńska, Z Zachodu na Wschód
  CIV - J. Miszalska i in., Od Boccaccia do Eco
  CV - M.P. Kruk, Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej
  CVI - P. Borek, W służbie Klio
  CVII - P. Oczko, T. Nastulczyk, Homoseksualność staropolska
  CVIII - M. Błasiak, Dwujęzyczność i ponglish.
  CIX - E. Horyń, Słownictwo wiejskich ksiąg sądowych ziemi brzeskiej (XVI-XIX w.)
  CX - B. Purc-Stępniak,
  CXI - SZTVKA.TWÓRCZAŚĆ,ARTYSTA
  CXII - U. Klatka, Wyobraźnia w czasie
  CXIII - M. Niechwiej, O błędach rusińskiego obrzadku, to jest Elucidarius errorum ritus Ruthenici (1501), czyli Jan z Oświęcimia wobec idei unii kościelnej z prawosławnymi Rusinami
  CXIV - Z dziejów staropolskiego pamietnikarstwa, red. P. Borek
  CXV - M. Strycharska-Brzezina, Ku utopii graficznej?
  CXVI - M. Biesaga, Historia i retoryka. Wykład akademicki o dziejach w świetle francuskiej teorii dyskursu, red. nauk. W.Walecki
  CXVII - J. Paruch, Zbiorowość i indywidualności
  CXVIII - I. Sobina, Potwory sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu doby polskiego Oświecenia lat 1790-1815, red. nauk. W.Walecki
  CXIX - D. Stanisławczyk, Twórczość dramatyczna A.K. Czartoryskiego
  CXX - Piotr Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji.
  CXXI - Libri Recogniti. Nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii - Новые инспирации для исследований польских старопечатных изданий
  CXXII - P. Kołodziej, Czas na obraz
  CXXIII - Ciało w futurofantastyce słowiańskiej
  CXXIV - K. Drąg, W galicyjskim tyglu etnicznym, narodowym i społecznym (Kajetan Abgarowicz-Abgar Sułtan)
  CXXV - A. Miśkowiec, Między naturą a historią. Pieniny w piśmiennictwie polskim 1830-1914
  CXXVI - M.M. Szurek, Z dziejów polszczyzny biblijnej
  CXXVII - J. Waligóra, Ani rytuał, ani karnawał...
  CXXVIII - Tragicznych igrzysk pieśń uczy nas cnoty
  CXXIX - A. Paleta, Włoskie oratorium w Polsce XVIII w.
  CXXX - P. Dziadul, W oczekiwaniu na Paruzję
  CXXXI - M. Wrana, Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze
  CXXXII - Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, red. P. Borek, M. Olma
  CXXXIII - Savoirs et fiction dans les littératures romanes
  CXXXIV - M. Skucha, Ładni chłopcy i szalone.
  CXXXV - Ł. Front, Myśl religijna polskiego modernizmu i jej konteksty (Karol Ludwik Koniński)
  CXXXVI - Język w środowisku wiejskim
  CXXXVII - M. Puda-Blokesz, Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim
  CXXXVIII - A. Oczko, Rumuńska słowiańszczyzna
  CXXXIX - Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich
  CXL - O miejsce książki w historii sztuki, red.A. Gronek
  CXLI - M. Bajko, , Sny o Polsce i o Europie. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu pierwszej wojny światowej
  CXLII - L. Zabielski,Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy
  CXLIII - P. Borek, Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce. Studia o literaturze i piśmiennictwie wieków dawnych
  CLXIV - A. Włoczewska, TEATR Apollinaire`a, red, nauk. W. Walecki
  CXLV - J. Miszalska, Z ziemi wloskiej do Polski
  CXLVI - Libri Descripti
  CXVII - M. Ruszczyńska, Słowianie i słowianofile
  CXVIII - Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (stulecia XVI-XIX)
  CXLIX - Memuarystyka w dawnej Polsce, red. P. Borek i inni
  CL - J.Z. Lichański, W poszukiwaniu najlepszych form komunikacji, czyli dlaczego wciąż jest nam potrzebna retoryka?
  CLI - G. Marchwiński, Kanon literacki i naród w polskim dyskursie publicznym lat 1870-1905
  CLII - Świat teatru - świat wartości
  CLIII - L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni. Atti del VI Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi,
  CLIV - Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VII: Literatura, historia, język
  CLV - K. Korotkich, Ścieżki wyobraźni
  CLVI - D. Samborska-Kukuć, Henryk Sienkiewicz - pryzmaty czytania
  CLVII - J. Okoń, Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  CLVIII - B. Szargot, Io danzo l amore!
  CLIX - M. Melnyk, Pre-ekumenizm i konfesjonalizm
  CLX - A. Adamek-Świechowska, Quo vadis Henryka Sienkiewicza
  CLXI - A. Chomiuk, Wokół Sienkiewicza
  CLXII - W. Łaszkiewicz, Exploring Fantasy Literature
  CLXIII - Н. Малютина, А. Маронь Проблема культурной (само)идентификации героя в новейшей постсоветской драме
  CLXIV - Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII
  CLXVI - T.Bujnicki, Trylogia w kontekstach
  CLXVII - M. Krzysztofik, Biblia w twórczości Jacka Kaczmarskiego, t. I-II, red. nauk. W. Walecki
  CLXV - A. Gostomska, Dyskurs ze Śmiercią
  CLXXI - M. Burzka-Janik, Codzienność i metafizyka. Studia o Mickiewiczu
  CLXX - K. Głombiowski, Literatura polska w obiegu społecznym na Śląsku od XVI do XVIII w., T. I-II
  CLXXII - Skarbiec dowcipów sprzed lat (wer. elektroniczna)
  CLXXIII - M. Gołębiowski, Ojcowie Kościoła i dylematy religijności wczesnonowożytnej
  CLXXIV - A. Janicka, Inna Europa

BBnWO

 
  Studia nr I - Liberté : Héritage du Passé ou Ideé des Lumières ?
  Żródła nr 1 - M. Starzeński, Wiersze zebrane
  Żródła nr 2 - Antoni Poniński, Sarmatides seu Satyrae
  Studia nr II - A. Norkowska
  Źródła nr 3 - F.S.Jezierski, Trzy utwory z czasów Sejmu Wielkiego
  Źródła nr 4 - Voltaire, Kandyd Wszędybylski
  /BBnO 1 - H. Kołłątaj, Nad snami, czyli nad marzeniami nocnymi moje uwagi
  /BBnO 2 - Voltaire, Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby oświecenia, opr. J. Wójcicki
  /BBnO 3 - A. Demkowicz, Poezja białoruskich jezuitów po utracie niepodległości
  /BBnO 4 - J. Kowal, Droga na Parnas. O twórczości poetyckiej Antoniego Goreckiego
  /BBnO 5 - [J.B. Dubois], Stanislas roi de Pologne
  /BBnO 6 - A. Gorecki, Wiersze wybrane, opr. J. Kowal
  /BBnO 7 - M. Nalepa, Między żarliwoscią a zdradą
  /BBnO 8 - P. Żbikowski, Horyzonty polskiego Oświecenia
  /BBnO 9 - T. Rittel, Elżbieta Drużbacka. Gramatyka poetyckich konstrukcji argumentacyjnych
  /BBnO 10 - J. Morelowski, Prawidła wierszopiskie i kaznodziejskie
  /BBnO 11 - T. Rittel, Elżbieta Drużbacka: Gatunki mowy w odmianie literackiej
  /BBnO 12 - N. Rezmer-Mrówczyńska, Czy szata zdobi człowieka?
  BBnO 13 - T. Rittel, Elżbieta Drużbacka. Mitologiczny kod tematyczny

KBK

 
  01 - K. Chojnicka, Nauka społeczna Kościoła katolickiego (zarys historii)
  02 - T. Ulewicz, Jan Kochanowski z Czarnolasu
  03 - G. Szpila, Krótko o przysłowiu
  04 - J. Starnawski, Etudies sur la littérature polonaise de la Renaissance et ses relations avec la littérature européenne
  05 - Poezja i gwiazdy
  06 - K. Leliwa Słotwiński, Katechizm poddanych galicyjskich
  07 - Italo Calvino, PALOMAR
  08 - Przed Petrarką
  09 - Henryk Markiewicz, Kto jest autorem?...
  10 - Italo Calvino, Niewidzialne miasta
  11 - Bibliografia judaików polskich. Stulecia XV-XVIII
  12 - W. Uruszczak, Cudzołóstwo prawem zakazane popełniali
  13 - H.Ch. Luschützky, Zarys typologii języków
  14 - Nullo Minissi, Narodziny świata romańskiego
  15 - Katalog XV-wiecznych rycin z kolekcji polskich
  16 - Rzeka Bernarda Ładysza
  17 - A.A. Rosa, Historie zwierząt i innych istot żywych
  18 - B.Łepkowska, Ludwik Łepkowski (1829-1905) i jego działalność na polu sztuki
  22 - I. Wysocka, Mój brat Wysocki. U źródeł
  23 - J.T.Petrus, Pomnik Kornela Ujejskiego
  25 - K. Hoder-Mackiewicz, Słownik potocznej polszczyzny lekarskiej na tle uwag ogólnojęzykowych
  26 - K. Choiński, Stary Pies i siedem szczeniaków
  27 - N. Minissi, Najmniej przydatny zawód na świecie
  29 - B. Wołoszyn, Norwid ocala. Śmierć i zmartwychwstanie w twórczości postromantyka
  30 - A.Dawczyńska, Twórczość poetycka Łazarza Baranowicza
  32 - T. Nastulczyk, Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść (1 Kor. 6, 12-13)
  33 - M. Kuś, Między tym a tamtym brzegiem
  34 - A. Wojnarska-Maińska, Cała prawda o Funfulach
  35 - P. Oczko, Życie i śmierć doktora Fausta, złego czarnoksiężnika, w literaturze angielskiej od wieku XVI po Romantyzm
  37 - Poezja i gwiazdy 2011 (red. B. Szymańska, W. Walecki)
  38 - M. Mazurkiewicz-Stefańczyk, Mozaika
  39 - B.Cendrars, Antologia murzyńska
  40 - B. Craveri, Maria Antonina i skandal z naszyjnikiem
  41 - A. Wojnarska-Maińska, Widzia(l)ne miasta
  42 - P. Żbikowski, Mit Zachodu po rozbiorach
  43 - M. Dąbrowa Szatko, Krajobraz z pawiem
  43 - R.A. Syska-Lamparska, Vico według Brzozowskiego * Vico secondo Brzozowski
  44 - M. i J. Bielscy, Rozmowa baranów, opr. J. Starnawski
  45 - F. Postma, Studenci z Rzeczypospolitej we fryzyjskim uniwersytecie we Franeker (Spis nazwisk i bibliografia)
  46 - M.M. Niechwiej, Baptismus Ruthenorum
  47 - M.Gołębiowski, Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej, red. nauk. W. Walecki
  48 - D. Faron, My chcemy gola!
  50 - Ch.F.Ramuz, Nouvelles et Morceaux
  51 - A.Perrier, J.-F. Tappy, F. Debluë, Nad Jeziorem Lemańskim.
  52 - B.Mikuszewska-Kamińska, Skrzydła motyla

Varia

 
  01 - J. Michalczyk, G. Cieplok, Wysokoefektywne układy wibroizolacji i redukcji drgań
  02 - J. Adamczyk, P. Krzyworzeka, H. Lopacz, Systemy synchronicznego przetwarzania sygnalów diagnostycznych
  03 - W. Brunner, Der Tauernwirt
  04 - K. Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny panstwowej
  05 - Estetyka i Krytyka
  06 - Wielkość i piękno filozofii
  07 - S. Karolak, M. Nowakowska, Rodzajnik francuski w ujeciu funkcjonalnym
  08 - Dobra pamięć. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Tomaszowi Weissowi
  09 - I. Calvino, Lasokorzeniolabirynt
  10 - Podmiotowa i przedmiotowa zagraniczna bibliografia Literatury polskiego renesansu i baroku
  11 - Słowianie w Europie II
  12 - Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje
  13 - S.Karolak, Składnia francuska o podstawach semantycznych - t.1 - teoria
  14 - H. Waszkielewicz, Чернушная и прекрасная
  15 - Profesor Jolancie Żurawskiej*Alla Professoressa Jolanta Żurawska * Studia ofiarowane przez kolegów i przyjaciół * Studi Offerti da Colleghi e Amici
  16 - Rocznik Mitoznawczy, t. 2
  17 - Litteris et Artibus Cracoviae*Dla Kultury Krakowa
  18 - Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich
  19 - K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Historia zapisana w człowieku...
  20 - U. Trojanowska, Archetyp DOMU w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej
  21 - O Romach w Polsce i w Europie
  22 - Ks. Józef Strugała, człowiek przejrzysty Bogiem
  23 - Nowa Logopedia,
  24 - Pochwała różnorodności
  25 - K.Jastrzębska, Sztuka uważności. Problemy pisarstwa Anatolija Kima
  26 - Nowa Logopedia, t. 4
  27 - M. Ochniak, Słowa-klucze w prozie Andrieja Płatonowa
  28 - Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Kólewskim na Wawelu
  29 - Nowa Ligopedia, t.5
  30 - T. i S.J. Rittel, Bibliografia analityczna Lingwistyki Dyskursu Edukacyjnego
  31 - Dialog z Tradycją, t. III-IV, red. I. Steczko, R. Dźwigoł
  32 - Nowa Logopedia, t. 6
  28 - T. i S.J. Rittel, Dyskurs edukacyjny
  29 - Język a Media, vol.1: Zjawiska komunikacyjne, vol. 2: Zjawiska językowe
  30 - S.J. Rittel, Analizy systemowe w dyskursie edukacyjnym
  31 - H. Waszkielewicz, Być stwórcą świata własnego. Szkice o wspólczesnej literaturze rosyjskiej
  32 - M. Szymanowski, Ślady, czyli tajemnice krakowskich kościołów
  33 - Dialog z Tradycją,
  34 - S.J.Rittel, Analizy dyskursu tekstowego
  35 - T. Rittel, Lingwistyka edukacyjna i dyskurs edukacyjny
  36 - S.J. Rittel, Komunikacja w dyskursie
  37 - S.J. Rittel, Dyskursywność w dyskursie
  38 - T. i S.J. Rittel, Dyskurs w przestrzeni edukacyjnej
  39 - Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani, t. I, II
  40 - M. Mazurkiewicz-Stefańczyk, Trzecie oko
  41 - Dyskurs (para)medyczny
  42 - Nowa Logopedia, t. 7
  43 - S.T.Rittel, Dyskurs aksologiczny
  44 - Nowa Logopedia, t. 8
  45 - T.Rittel, S.J.Rittel, Dyskurs tematyczny
  46 - S.J. Rittel, Listy Matki do Córki Teodozji
  47 - T. Rittel, W kręgu dyskursu edukacyjnego (przegląd monografii)
  48-49 - Język a Media
  50 - Dialog z Tradycją, T. VIII
  51 - S.J. Rittel, Pisma wybrane, t. I-II-III-IV
  52 - Studia o Królu Duchu
  53 - TOPOS: Pismo literackie
  54 - Nowa Logopediz nr 9
  55 - Nowa Logopedia No. 10
  56 - Dialog z Tradycją, T. IX
  57 - Język a Media
  58 - Wincenty Lutosławski i Literatura. Studia
  70 - Zapolska międzynarodowa. Biografia, estetyka, recepcja
  71 - Modernizm polski i ukraiński: Paralele. Studia
  72 - N. Maliutina H. Малютина, Коммуникативные ресурсы новейшей драматургии русскоязычных авторов

BDE

 
  04 - Uczniowie Apostołów Słowian
  05 - Święci Konstantyn-Cyryl i Metody - patroni Wschodu i Zachodu
English versionLista tytułów
BT (I)
BT (II)
BBnWO
KBK
Varia
BDECopyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL